ആന മെലിഞ്ഞൂന്ന് വച്ച്?

ആന മെലിഞ്ഞ് പോയി. കെട്ടാന്‍ തൊഴുത്തുണ്ടാവ്വോ?

0 comments:

Post a Comment