0

ആന മെലിഞ്ഞൂന്ന് വച്ച്?

ആന മെലിഞ്ഞ് പോയി. കെട്ടാന്‍ തൊഴുത്തുണ്ടാവ്വോ?
Read more
0

ചെമ്പരത്തിപ്പൂവേ ചൊല്ലൂ..

വീട്ടുമുറ്റത്തെ ചെമ്പരത്തിച്ചെടികളിലൊന്ന്.രാത്രിയിലെ മഞ്ഞലയില്‍ മുങ്ങിത്തോര്‍ത്തിയുള്ള നില്പ്.
Read more
1

ജലാശ്വം...

ഓളപ്പരപ്പുകളെ കീറിമുറിച്ച് പായുന്ന ജലാശ്വം
Read more
1

സായാഹ്നം...

ചക്രവാളത്തില്‍ സ്വന്തം ജീവിതസായാഹ്നത്തെയാണോ ആ മനുഷ്യന്‍ കാണുന്നത്?
Read more
3

ഒരു പൂവ്!

Read more
0

ഗണാനാ ത്വാം ഗണപതിഃ ഹവാമഹേ...


വിഘ്നരാജന്‍ ഗണേശ്വരന്‍ തുണയ്ക്കട്ടെ.
(ഈ ഫോട്ടോ ഞാനെടുത്തതല്ല. കോ.റൈ. ആര്‍ക്കാന്നറിയുകയുമില്ല)
Read more