ഗണാനാ ത്വാം ഗണപതിഃ ഹവാമഹേ...


വിഘ്നരാജന്‍ ഗണേശ്വരന്‍ തുണയ്ക്കട്ടെ.
(ഈ ഫോട്ടോ ഞാനെടുത്തതല്ല. കോ.റൈ. ആര്‍ക്കാന്നറിയുകയുമില്ല)

0 comments:

Post a Comment