ചെമ്പരത്തിപ്പൂവേ ചൊല്ലൂ..

വീട്ടുമുറ്റത്തെ ചെമ്പരത്തിച്ചെടികളിലൊന്ന്.രാത്രിയിലെ മഞ്ഞലയില്‍ മുങ്ങിത്തോര്‍ത്തിയുള്ള നില്പ്.

സ്ഥലം : എന്റെ വീട്ടുമുറ്റം
Nokia N70 കൊണ്ട് എടുത്തത്.

0 comments:

Post a Comment