മഴവിൽക്കാവടി

2 comments:

ഭായി said...

മായം ചേർക്കാത്ത മറ്റൊരു മനോഹര ചിത്രം കൂടി!!
നന്നായി...!

പുള്ളിപ്പുലി said...

അത്യുഗ്രൻ പടം ഇത് ഏതെങ്കിലും പ്രിന്റ് മീഡിയയിൽ വന്നിരുന്നൊ?

Post a Comment