കുന്തം കിട്ടീല്ല........ അതുകൊണ്ട് കുടച്ചക്രമായ്ക്കോട്ടെ...........

കഴിഞ്ഞ ദീപാവലിക്ക് വാങ്ങിയ കുടച്ചക്രങ്ങളില്‍ ഒന്ന്

Model : Nokia N70

0 comments:

Post a Comment